hand

 

การบริการ

 

แผนกจิตเวช

            จิตเวชศาสตร์ คือศาสตร์ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจวินิจฉัย บำบัดรักษา ส่งเสริม ป้องกัน และศึกษาวิจัยปัญหาด้านจิตใจของบุคคล หรือสุขภาพจิต โดยมีการบำบัดรักษาด้วยการบำบัด จิตบำบัด การให้การปรึกษา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอาการและความรุนแรงของโรคของแต่ละบุคคล 

        

          คลินิกเฉพาะทางให้บริการและคำปรึกษาในผู้สูงอายุ ดังนี้  

          - บริการให้คำปรึกษาบำบัดรักษา ปัญหาด้านความจำ

 •           - ปัญหาในการนอน นอนไม่หลับ  
 •           -โรคซึมเศร้า
 •           - คลินิกบำบัดรักษาด้านปัญหาความวิตกกังวล
 •           - คลินิกบำบัดรักษาด้านปัญหาการนอน นอนไม่หลับ
 •           - คลินิกบำบัดรักษาด้านปัญหาทางเพศ ปัญหาสมรรถภาพทางเพศ
 •  

         คลินิกเฉพาะทางให้บริการและคำปรึกษาในรายบุคคลและครอบครัว ดังนี้

 •           - โรคเครียด โรควิตกกังวล
 •           - โรคซึมเศร้า โรคอารมณ์แปรปรวนและปัญหาทางอารมณ์
 •           - โรคทางความคิด
 •           - โรคประสาท กลุ่มอาการย้ำคิดย้ำทำ
 •           - โรคทางกายมีสาเหตุจากปัญหาและจิตใจ
 •           - นอนไม่หลับ
 •           ปวดศรีษะ โดยไม่มีสาเหตุชัดเจน
 •           - ปัญหาในการปรับตัว ปัญหาด้านบุคลิกภาพ
 •           - ปัญหาการใช้สารเสพติด
 •           - ปัญหาครอบครัว
 •           - ปัญหาพฤติกรรม
 •           - ปัญหาเรื่องเพศ  สมรรถภาพทางเพศ
  •  

            

 •  
 •          

 

 •