สถานพยาบาล บางขุนเทียน 1

bang1-1 

     

ประวัติความเป็นมา

     โรงพยาบาลบางขุนเทียนได้รับอนุญาตให้ตั้งสถานพยาบาล เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2535 ประเภทรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนจำนวน 26 เตียง เปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง โดยก่อนที่จะขออนุญาตเป็นโรงพยาบาลบางขุนเทียนนั้น  เดิมเป็นคลินิกชื่อประสพสุขโพลีคลินิกโรงพยาบาลบางขุนเทียนเปิดดำเนินการจน ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2545 ก็เปลี่ยนจากโรงพยาบาลเป็นสถานพยาบาลเวชกรรมทั่วไป  ประเภทรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนจำนวน 15 เตียง วันที่ 25  พฤษภาคม 2547 ได้ดำเนินการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดชื่อบริษัทบางขุนเทียนการแพทย์  จำกัด  จนมาถึงปัจจุบัน

 

 

วิสัยทัศน์

 

     "รักษาดี  รักษาด้วยใจ"

 

 

พันธกิจ

 

     รักษาผู้ป่วยด้วยคุณภาพแบบองค์รวมตามมาตรฐานวิชาชีพ  เคารพในสิทธิผู้ป่วย

 

 

การเดินทางสายรถเมล์

 

     111 , 120 , 544

 

 

 แพทย์ผู้ตรวจ

 

      พญ.มะลิ          วิโรจน์สกุลชัย

 

 

 

แผนที่


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น