ประวัติโรงพยาบาลพระราม 2

                                      praram

 

ประวัติความเป็นมา   

 

            โรงพยาบาลพระราม 2 จัดตั้งและบริหารโดยกลุ่มบริษัทที่มีประสบการณ์สะสมถึง 29 ปี บริษัทได้เริ่มต้นธุรกิจทางโรงพยาบาลครั้งแรก เมือปี 2522 ที่สถานพยาบาลบางขุนเทียนด้วยยึดวิสัยทัศน์ที่ว่า รักษาดี รักษาด้วยใจ มุ่งพัฒนาสู่สิ่งที่ดีกว่า ด้วยหลักการข้อนี้ทำให้บริษัทนำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยและบริหารจัดการที่ดี มาใช้จนได้รับการยอมรับและให้ความไว้วางใจจากประชาชน จนกิจการเจริญขึ้นรองรับการเติบโตของกิจการขยายของเมือง จึงได้จัดตั้งโรงพยาบาลพระราม 2 ในเดือนมิถุนายน ปี พ.ศ.2537 ได้ขยายคลินิกที่เป็นเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง โรงพยาบาลพระราม  2ตั้ง อยู่เลขที่  280 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ  เขตบางขุนเทียน  กรุงเทพ ฯ 10150  เป็นโรงพยาบาลขนาด 109  เตียง  เป็นโรงพยาบาลที่ขยายงานมาจากผลประกอบการที่เจริญขึ้นของสถานพยาบาล บางขุนเทียน ซึ่งมีขนาดเล็ก มีเตียงรองรับผู้ป่วยได้แค่ 26  เตียง  โดย นายแพทย์วิทูร วิโรจน์สกุลชัย และ แพทย์หญิงมะลิ   วิโรจน์สกุลชัย  เพื่อรองรับกับความเจริญและการขยายตัวของชุมชนรอบ ๆ ถนนพระราม 2   ซึ่งเป็นถนนเศรษฐกิจสายสำคัญที่เชื่อมต่อลงสู่ภาคใต้  โดยเฉพาะในช่วงระหว่างทางลงทางด่วนดาวคะนอง – ดินแดง  ถึงวงแหวนรอบนอก  ถือเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพและมีแนวโน้มที่จะเจริญขึ้นมากที่สุดอีกที่หนึ่ง ของฝั่งธนบุรี  โรงพยาบาลพระราม 2 ตั้งอยู่บนถนนพระราม 2  ที่ใกล้กับวงแหวนรอบนอก โรงพยาบาล พระราม 2 ขยายงานมาจากสถานพยาบาลบางขุนเทียนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ และแบ่งเบาภาระของภาครัฐบาล ในการรักษาพยาบาลผู้ที่เจ็บป่วยและให้ประชาชนใน ละแวกดังกล่าวมีสุขภาพพลานามัยที่ดี ซึ่งสามารถรับบริการผู้ป่วยประกัน สังคม , ผู้ป่วยกองทุน , ผู้ป่วยพ.ร.บ. , ผู้ป่วยโครงการหลักประกันสุขภาพ ถ้วนหน้า ในการดำเนินกิจการของโรงพยาบาลได้มีการพัฒนา  และปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องตลอดมาใน การให้บริการได้มีความตั้งใจที่จะให้การรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยให้หายโดย เร็ว  ด้วยแพทย์  พยาบาล  และบุคคลากรที่มีความรู้  ความชำนาญ  รวมทั้งเครื่องมือที่ทันสมัย  ทีมงานที่ประสานงาน  กลมเกลียว  ในราคาที่สมเหตุผล  บริการที่ดี  สะดวก  รวดเร็ว  และเป็นที่พอใจแก่ ผู้ใช้บริการโดยมีคลินิกเครือข่ายได้แก่ 

 

     1. สถานพยาบาลบางขุนเทียน  ตั้งอยู่เลขที่  124/74-75  ถนนจอมทอง  แขวงบางค้อ  เขตจอมทอง  กรุงเทพฯ  10150    การเดินทางโดยรถประจำทาง   สาย 111,120 และ  544  

 

      2. บางขุนเทียน 2 คลินิกเวชกรรม  ตั้งอยู่เลขที่  125/39-42  ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน  กรุงเทพฯ 10150     การเดินทางโดยรถประจำทาง  สาย 43 ,167และ  120 

 

     3. เทียนทะเลคลินิกเวชกรรม  ตั้งอยู่เลขที่  63/48  หมู่ 1 แขวงแสมดำ  เขตบางขุนเทียน  กรุงเทพ ฯ 10150       การเดินทางโดยรถประจำทาง  รถสองแถวสาย ท่าข้ามบิ๊กซี และ บางบอนวัดลูกบัว

 

     4. เพชรทองคำคลินิกเวชกรรม  ตั้งอยู่เลขที่  77/380 หมู่ 5 แขวงแสมดำ  เขตบางขุนเทียน  กรุงเทพ ฯ 10150       การเดินทางโดยรถประจำทาง  สาย 68,105,140 และ 529

 

     5. บางขุนเทียน  5 คลินิกเวชกรรม   ตั้งอยู่เลขที่  133/75  ถนนเอกชัย  แขวงบางบอน  เขตบางบอน  กรุงเทพฯ 10150       การเดินทางโดยรถประจำทาง   สาย ปอ.140 ,ปอ.68 ,ปอ.105 และ ปอ.141

 

     6. เออีซี-โพธิ์แจ้คลินิกเวชกรรม   ตั้งอยู่เลขที่ 5/3-5/4 ม. ต.คอกกระเบือ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000        การเดินทางโดยรถประจำทาง    สาย ปอ.7 และสาย 120

 

วิสัยทัศน์

 

   "รักษาดี รักษาด้วยใจ ห่วงใยสังคม"

 

พันธกิจ

 

     รักษาผู้ป่วยด้วยคุณภาพแบบองค์รวมตามมาตรฐานวิชาชีพ  เคารพในสิทธิผู้ป่วย

 

ปรัชญา

 

     1.เพื่อให้บุคลากรในองค์กรมีงานประจำที่มั่นคง

 

     2.ค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน

 

     3.โรงพยาบาลเน้นการส่งเสริมสุขภาพแก่ผู้รับบริการและเป็นที่ยอมรับของชุมชนและท้องถิ่น

 

     4.การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ระบบการทำงานของค์กรมีประสิทธิภาพ

 

 

ค่านิยม

 

     1.ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน

 

     2.ความเป็นอยู่อย่างพอเพียง

 

     3.มุ่งสู่ความสำเร็จในชีวิต

 

     4.การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 

     5.ความปรารถดีต่อกัน

 

     6.การทำงานเป็นทีม

 

     7.มุ่งเน้นลูกค้า / ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง

 

 

เป้าหมาย

 

ด้านองค์กร

 

     - สามารถจัดบริการสุขภาพได้อย่างมีคุณภาพภายใต้ข้อจำกัดของทรัพยากร

 

     - มีระบบบริหารที่มีคุณภาพปละได้มาตรฐาน

 

     - ได้รับความรักเชื่อมั่นศรัทธาจากประชาชน

 

     - เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

 

 

ด้านผู้รับบริการ

 

     - ผู้รับบริการมีสุขภาพดีและเชื่อมั่นศรัธทาต่อโรงพยาบาล

 

     - ไม่มีคำร้องเรียนจากผู้รับบริการ

 

 

ด้านชุมชน

 

     - เป็นชุมชนเข็มแข็งด้านการสร้างสุขภาพและประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง

 

 

ด้านผู้ให้บริการ

 

     - บุคลากรมีจำนวนเพียงพอและมีความรู้และทักษะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ

 

     - บุคลากรมีการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องและมีสุขภาพดี                                                  

 

 

นโยบายคุณภาพ

 

ด้านบริการ

 

     1. เน้นการบริการจัดการที่โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

 

     2. สร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรและเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน

 

     3. พัฒนาบุคลากรโดยอาศัยหลักการกระจายอำนาจ ดังนี้

 

          3.1 จัดสรรทรัพยากรสนับสนุนในการพัฒนาคนอย่างสม่ำเสมอ

 

          3.2 จัดระบบคัดเลือกบุคลากรให้เป็นไปอย่างสม่ำเสมอ

 

          3.3 จัดระบบการกระจายบุคคลให้เป็นไปอย่างสม่ำเสมอ

 

          3.4 มีแผนการพัฒนาบุคลากรอย่างชัดเจน

 

          3.5 สนับสนุนองค์กรวิชาชีพให้มีการพัฒนาทั้งด้านวิชาการคุณภาพและจริยธรรม

 

     4. สร้างระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพ

 

 

ด้านบริการ

 

     1. ผู้รับบริการทุกคนสามารถเข้าถึงบริการที่มีประสิทธิภาพและเสมอภาคเท่าเทียมกัน

 

     2. ระบบส่งต่อ ( Refer System ) มีประสิทธิภาพ

 

     3. การให้บริการมีคุณภาพ ปลอดภัย ผู้รับบริการพึงพอใจ

 

     4. เน้นการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคแก่ผู้รับบริการและประชาชนโดยชุมชนมีส่วนร่วม

 

     5. จัดสิ่งแวดล้อมที่ดี เหมาะสมและปลอดภัย

 

 

ด้านพัฒนาคุณภาพ

 

     1. พัฒนาคุณภาพทุกจุดบริการ

 

     2. ทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนา

 

 

ผังองค์กร

 

 

 

แพทย์ผู้ตรวจ

 

     นพ.วิทูร                 วิโรจน์สกุลชัย          

 

     พญ.มะลิ              วิโรจน์สกุลชัย

 

     พญ.วาสินี              ยุวภูษิตานนท์

 

     นพ.สมบูรณ์           แซ่มปรีดา

 

     นพ.วีระ                ไชยมโนวงศ์

 

     นพ.พีระ                คณานุวัฒน์

 

     นพ.เอกรัตน์           วิโรจน์สกุลชัย

 

     พญ.วัลลภา            ไชยมโนวงศ์

 

     พญ.พรหมพร         เจตนะศิลปิน

 

     พญ.วันเพ็ญ           ชัยเทอดศิริ

 

     พญ.ประภาพร         ทรัพย์มูล

 

     นพ.ไพรรุ่ง             เมฆไตรรัตน์

 

     ทพญ.อนัญพร        ชัยวิศาลศักดิ์กุล

 

     ทพญ.วีรยา             นันทมณีรัตน์

 

     พญ.วิไลวรรณ         ยอดศรี    

 

 

การเดินทางสายรถเมล์

 

      147 , 68 , 529 , 17, 169