สาส์นจากผู้อำนวยการ

 

 

 witoon

 

นายแพทย์วิทูร วิโรจน์สกุลชัย

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระราม 2 

 

           เนื่องวันที่ 12 พฤษภาคมของทุกปีเป็น "วันพยาบาลสากล" โดยในปี 2560 มีคำขวัญพยาบาลสากลคือ " พลังนำความสำเร็จสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" เพื่อให้พยาบาลได้ร่วมกันรวมพลังแสดงบทบาทความเป็นผู้นำ แสดงความเป็นตัวตนของพยาบาลวิชาชีพ จนเกิดเสียงแห่งพลังนำความสำเร็จสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยส่งผลสุขภาพและความเป็นอยู่ของประชาชนโดยรวม จนเกิดความเข้มแข็งของระบบสุขภาพต่อเนื่องและยั่งยืน