การลงนามสัญญาMOU ระหว่างโรงพยาบาลพระราม2 และบริษัท Labour Asia Services ประเทศเมียนม่า

mou2