พอใจในการบริการ

จำนวนผู้ลงคะแนน
148
ลงคะแนนครั้งแรก
วันจันทร์ที่ 03 ธันวาคม 2012 เวลา 12:17 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด
วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2017 เวลา 00:30 น.

พอใจในการบริการ

Hits เปอร์เซ็นต์ กราฟ
เคาเตอร์เวชระเบียน
52 35.1%
แผนก ทันตกรรม
25 16.9%
พยาบาล OPD
19 12.8%
แผนก รับส่งผู้ป่วย
18 12.2%
พยาบาล IPD
14 9.5%
แผนก X-RAY
12 8.1%
เคาเตอร์คัดกรอง
8 5.4%