พอใจในการบริการ

จำนวนผู้ลงคะแนน
137
ลงคะแนนครั้งแรก
วันจันทร์ที่ 03 ธันวาคม 2012 เวลา 12:17 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด
วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2017 เวลา 12:01 น.

พอใจในการบริการ

Hits เปอร์เซ็นต์ กราฟ
เคาเตอร์เวชระเบียน
49 35.8%
แผนก ทันตกรรม
24 17.5%
พยาบาล OPD
16 11.7%
แผนก รับส่งผู้ป่วย
16 11.7%
พยาบาล IPD
13 9.5%
แผนก X-RAY
11 8%
เคาเตอร์คัดกรอง
8 5.8%